Think4Jobs

Critical Thinking for Successful Jobs

THINK4JOBS (2020-1-EL01-KA203-078797) projektas vienija tarpdisciplininę penkių Europos šalių: Vokietijos, Graikijos, Lietuvos, Portugalijos ir Rumunijos tyrėjų komandą, kuri analizuoja kritinio mąstymo (KM) ugdymą Europos aukštojo mokslo erdvėje (EHEA) ir darbo rinkoje. Projekto tikslas –  parengti mišrią KM ugdymo programą,  skirtą sistemiškai lavinti studentų  kritinio mąstymo  gebėjimus. Studentų profesinės praktikos bus naudojamos kritinio mąstymo gebėjimų  įtvirtinimui darbo rinkos aplinkoje.

Projektu siekiama sustiprinti universitetų ir verslo įmonių bendradarbiavimą. Studentų profesinė praktika taps palankia sąsaja KM  gebėjimų perkėlimui į profesinį kontekstą.

Projekto tikslui pasiekti buvo nustatyti šie uždaviniai:

1. Parengti „THINK4JOBS“ priemonių rinkinį galimoms KM ugdymo spragoms aukštosiose mokyklose ir darbo vietose nustatyt. Pateikti 10 mokymo/si scenarijų (kiekvienai konkrečiai  projekte nagrinėjamai disciplinai) su rekomendacijomis aukštosioms mokykloms ir darbo rinkos atstovams.

2. Parengti mokymo programą aukštųjų mokyklų dėstytojams  ir praktikų vadovams verslo įmonėse, kaip skatinti, plėtoti ir vertinti studentų KM praktikų  metu. Parengti mišrias mokymo  programas naudojant „Moodle“.

3. Pagal parengtas mokymo programas  apmokyti aukštųjų mokyklų dėstytojus (15) ir studentų praktikų verslo įmonėse  kuratorius (15).

4. Parengti 15 mišrių KM praktikos programų  pagal  projekto nagrinėjamas disciplinas.

5. Įgyvendinti ir įvertinti 15 THINK4JOBS mišrių KM  praktikos programų įvairiose disciplinose, įtraukiant į mokymus apie 150 studentų.

6. Parengti gaires,  kaip KM turėtų būti toliau plėtojamas  mišrių praktikos programų metu.

7. Paskleisti rezultatus akademinėje bendruomenėje, paskelbiant vieną specialų leidinį, kaip  universitetuose įgytas KM galėtų  būti pritaikomas profesinėje darbo aplinkoje ir kaip  verslo įmonės galėtų  prisidėti prie KM ugdymo aukštojo mokslo institucijose.

UNIVERSITY OF WESTERN MACEDONIA

learn more

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI

learn more

VILNIAUS UNIVERSITETAS

learn more

ORGADATA AG

learn more

HOSPITAL VETERINARIO DO ATLANTICO

learn more

HOCHSCHULE EMDEN/LEER

learn more

UNIVERSITY OF EVORA

learn more

EXPERIMENTAL PRIMARY SCHOOL FLORINAS

learn more

VALSTYBES INSTITUCIJU KALBU CENTRAS

learn more

News Feed

Stay Connected With Us

The European Commission's support for the production of this product does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Critical Thinking for Successful Jobs-Think4Jobs © 2024. All rights reserved.